Red Steel 2 + MotionPlus

Jedna z prvních her jež byla vytvoøena pøímo na uvádìní platformy Wii se vrací v druhém pokraèování Red steel 2je pokraèování first person akèní hry vytvoøené pouze pro Wii. Hráèi se tentokráte stanou osamìlým šermíøem, který se najednou ocitá v podivném westernovém mìstì Caldera, uprostøed pouštì, ozbrojen pouze meèem a pistolí.

Red Steel 2 je stejnì jako první díl vytvoøen pouze pro Wii a je první hrou od Ubisoftu, která má plnou podporu Wii MotionPlus, který hráèùm dopøeje pøesnìjší a citlivìjší ovládání jejich meèe a zbraní.

Hlavní rysy hry:
• Navštivte rozlièná prostøedí ve høe, od pouštì až po metropole, od východní civilizace k západní.
• Pohyby hráèe s MotionPlus se snímají jedna ku jedné (jako ve skuteènosti).
• Vidìní z pohledu vlastních oèí umožní více se vcítit do hry a ponoøit se do víru akce.
• Bojujte až s šesti nepøáteli na jedné obrazovce a využívejte možností spojovat údery do jednotlivých komb
.

Minimální požadavky:
– konzole Nintendo Wii
– Motion Plus