Rayman Raving Rabbids

Sympatický bezkloubý blonïáèek Rayman s frajerskou patkou se vrací a s ním i pestrobarevný svìt
plošinek a osvìdèené plošinkové zábavy. Tentokrát bude Rayman èelit poèetné invazi záškodnických
králíkù, jejichž rozpínavost nezná hranic. Tìšit se mùžeme na „ztøeštìný“ styl animovaných komedií a
tuny vtipných situací. Napøíklad v okamžiku, kdy je králièí cháska v drtivé pøesile a jakýkoliv otevøený
konflikt má pramalou nadìji na úspìch, mùže hlavní hrdina sáhnout po tajné zbrani: šamanském tanci,
který hlodavce zhypnotizuje a potom poslušnì vykonávají zadané pøíkazy. Chybìt samozøejmì nebudou
ani klasiètí finální bossové sveøepì bránící konce úrovní.