Rayman Raving Rabbids TV Party

Ztøeštìní hlodavci jsou zpìt! A tentokrát se jim nezachtìlo nièeho jiného, než Raymanova televizního studia!

Ba co více! Hodlají obsadit všechny jeho prostory a do jednoho týdne totálnì pøevzít kontrolu nad vysíláním! Každý den je pøitom reprezentován nìkolika minihrami, pøièemž vìtšina z nich poèítá nejen s ovládáním pomocí WiiMote, ale i speciální cvièební podložky Wii Balance Board! Motto teroristické králièí brigády zní: „Nejdøíve jsme zaútoèili na Zemi… Ale teï jde o víc! Jde nám o všechny televizní kanály! A jsme silnìjší a odhodlanìjší než kdykoliv pøedtím!“. Když nìkdo zaútoèí na to nejcennìjší, co moderní spoleènost má, (tedy multiplex televizního vysílání), je tøeba se této hrozbì stateènì a bezodkladnì postavit!

Zcela v duchu série se tedy mùžeme tìšit z neotøelého humoru, vtipných gagù a vypilované hratelnosti, jejíž osvojení nebude èinit sebemenší potíže ani pøíležitostným hráèùm, kteøí budou svírat WiiMote poprvé v ruce. Masivní podpora multiplayeru pøichází s inovací v podobì tahového módu, kdy se mùže støídat až osm hráèù. Pozornost budí i svébytné vizuální a zvukové zpracování, které dále umocòuje „ujetou“ a neèekanými zápletkami koøenìnou atmosféru.