Rayman DS

Raymanovo dobrodružství na pøenosné konzoli nikdy nevypadalo líp. Ubi Soft pøichází se svou nejznámìjší postavièkou na obrazovky Nintenda DS a bude to velký tøesk!

Aèkoliv nemá ani ruce ani nohy, Rayman je v herním svìtì jednou z nejznámìjších postavièek. Nebojácný a kamarádský Rayman nyní hrdinsky vyrazil do akce na Nintendo DS, kde musí znièit piráty, co zotroèují jeho svìt.

Hráè se zhostí role Raymana, se kterým bude cestovat skrze magický svìt plný neskuteèných obrazù v pøekrásné 3D grafice.

Charakteristika:

Bájeèná vizuální kulisa.
Závodìní a bojování skrze 45 komplexnì navržených oblastí.
Procházení vodopádù, hlubokých moøských jeskyní a skrýší pirátù v pestrém 3D zpracování.
Nádherná 3D grafika je skuteènì výjímeèná.

Výhody dvou obrazovek Nintenda DS:

Mùžete snadno monitorovat váš postup, sledovat lumíky a pøitom všem ještì dávat pozor na ukazatel Raymanova zdraví – skrze spodní interaktivní displej vašeho DS.

Rozmanitosti hraní:

Mùžete tady bìhat, skákat, lyžovat, plavat a samozøejmì létat – za pomoci speciálního helikoptérového aktu s ušima. Na cestì k vítìzství využijete rakety, vzdušné víry èi lávové toky, po nichž lze surfovat.

Rayman® Advance pro Game Boy Advance byl v roce 2001 mezi deseti nejprodávanìjšími startovními tituly.