Rayman 3D

Rayman 3D je adaptací Rayman 2 na Dreamcastu, nejlepší verze ze všech her o Raymanovi.

Díky Raymanu 3D, znovu objevíte neuvìøitelná dobrodružství Raymana v hlubším a optimalizovaném svìtì. Postupujte ve svìtì 3D, který je plný pøekvapení a kouzelných tvorù a poražte nelítostné nepøátele v nebezpeèných prostøedích: Pøidejte se k Raymanovi v ještì lepší platformové høe!

Herní vlastnosti

  • Adaptace nejvìtšího opusu o Raymanovi
  • Významná zlepšení v hratelnosti – tato verze tìží ze zvláštního zacházení, nabízí zdokonalenou grafiku, 3D, a dává hráèùm možnost využití výhody toèivého Padu.
  • 3D verze dìlá hru více dostupnou a pøináší více výhod: zlepšená køivka uèení, pùsobivé kamery, grafická vylepšení.
  • Velká rozmanitost prostøedí – pokrok ve 45 oblastech rozmístìných pøes 13 regionù Raymanova svìta. Objevte celý svìt ve 3D bìhem +/-15 hodin zábavy.
  • Jedineèné Raymanovy pohyby – bìhejte, lezte, skákejte, plavte, lete, dìlejte pøemety a dokonce lyžujte na vodì, abyste unikli hrozbì! Rayman neztratil žádnou ze svých známých schopností jako je létání v podobì helikoptéry za použití jeho vlasù!
  • Znovu objevte bohaté obsazení Raymana – vrate se ke starým dobrým hádkám mezi Raymanem a jeho zlotøilými nepøáteli: Postavte se èelem Admiralu Razorbeard, Henchmanovi a všem dalším stvoøením, která stìžují postup Raymana! Doufejme, že Rayman mùže poèítat s podporou svých pøátel! Globox, Ly nebo Polokus jsou všichni pøipravení pomoci.

VÍCE O TECHNOLOGII NINTENDO 3DS ZDE