Project H.A.M.M.E.R.

Poèetné zástupy bezlítostných zabijáckých robotù útoèí na nejvìtší mìsta kolébky demokracie – Spojených Státù Amerických. Obranné armádní vládní složky jsou proti nim zcela bezbranné, a tak pøichází èas pro zásah odhodlaného hrdiny a jeho vìrných pomocníkù.

Poèetné zástupy bezlítostných zabijáckých robotù útoèí na nejvìtší mìsta kolébky demokracie – Spojených Státù Amerických. Obranné armádní vládní složky jsou proti nim zcela bezbranné, a tak pøichází èas pro zásah odhodlaného hrdiny a jeho vìrných pomocníkù. Tím je unikátní prototyp cyborga: z pùlky èlovìk, z pùlky stroj, vybavený mimoøádnou zbraní a odhodláním uèinit nepøátelské invazi ráznou pøítrž. Onou zbraní je zvláštní kladivo s mimoøádnou nièivou silou, které jediné dokáže likvidovat robotické vetøelce. Ovládání využívá jak bezdrátový ovladaè s pohybovým snímaèem (kterým hráè operuje se zmínìným kladivem), tak i rozšiøujícího ovladaèe „nunchaku“, který slouží k pohybu a manévrování po detailním a èlenitém prostøedí. Zvednìte se z gauèe a rozsekejte robotický šmejd z vesmíru na cimprcampr!