Professor Layton and the Spectre’s Call

O høe
Professor Layton and the Spectre’s Call je ètvrtým a souèasnì posledním dílem této série logických her s detektivními zápletkami pro Nintendo DS. Pro profesora Laytona a jeho mladého uènì Luka se zároveò jedná o jejich dosud nejvìtší pøípad.

Ten se odehrává tøi roky po dìjství prvního dílu, který se jmenoval Professor Layton and the Curious Village. Spolu s Lukem a Emmy, Laytonovou asistentkou, se pokusíte odhalit roušku tajemství, za kterým se ukrývá fantom, který dìsí obyvatele malomìsta Misthallery.

Obsah hry
Jako vždy se mùžete tìšit na skvìlý pøíbìh, který je vyprávìn pùsobivì naanimovaným prostøedím, postavami a filmovými cut-scénami. Ty tentokrát mimo jiné pøiblíží jak se profesor seznámil s Lukem a Emmou.

Oèekávat mùžete více jak 170 zcela nových hádanek, které bude nutné vyøešit, pro odhalení identity pravého pachatele. Kromì toho si v prùbìhu pøíbìhu vyzkoušíte nìkolik miniher. Jak už je zvykem, vše se ovládá prostøednictvím dotykového pera tzv. stylusu, se kterým ukáte do dotykového displeje konzole.

O sérii
Profesor Layton a jeho mladý kamarád Luke oslavili svùj evropský debut koncem roku 2008 na Nintendu DS. Jejich první titul nesl název Professor Layton and the Curious Village. O rok pozdìji vyšel druhý díl Professor Layton and Pandora’s Box a rok na to se hráèi doèkali tøetího kousku Professor Layton and the Lost Future. Jak Layton tak Luke se staèili za necelé tøi roky a s více jak pìti miliony prodaných kopií dostat do srdcí evropských hráèù, což potvrzuje také fakt, že minulý rok v nìkterých evropských zemích vyšel na DVD celoveèerní film Professor Layton and the Eternal Diva. Za touto sérií stojí japonské herní studio Level-5, které hardcore hráèùm není cizí.

V Japonsku už staèil vyjít patý díl série, tentokrát pro nástupce Nintenda DS, Nintendo 3DS. Hráèi v Evropì se tohoto titulu, který se v pøekladu z Japonštiny nazývá Professor Layton and the Mask of Miracle, doèkají v roce 2012.

Minimální požadavky:
– herní konzoli Nintendo DS
– dotykové pero tzv. stylus

Hru je možné hrát také na Nintendu 3DS