Professor Layton and the Curious Village

Ve zvláštní vesnièce St. Mystere se mezi sebou místní obyvatelé baví v hádankách, své domy zamykají za použití rùzných hlavolamù a svá tajemství skrývají v obtížných rébusech. Když zemøe bohatý baron, jeho poslední vùle odhaluje poklad, který je ukryt nìkde ve vesnici. Nyní je na profesoru Laytonovi rozuzlit hádanky a rébusy St. Mystere, nalézt ukrytý poklad a rozlousknout pøípad.

Když bohatý baron Augustus Reinhold zemøe, v jeho poslední vùli je odhalen poklad, který je ukryt ve vesnici St. Mystere. Pøíslušníci baronovy rodiny nejsou schopni poklad nalézt sami a tak povolají na pomoc proslulého experta na rébusy, profesora Laytona, a jeho pomocníka Luka. Po jejich pøíjezdu je pátrání pøerušeno podezøelým úmrtím dalšího èlena Reinholdovy rodiny. Nyní tedy profesor Layton a Luke stojí pøed dvìma úkoly a aby nalezli pravdu, je nutné vyøešit mnoho hádanek, rébusù a hlavolamù této vesnice.

Hra nabízí:

  • V roli profesora Laytona hráèi øeší více než 130 hádanek a snaží se odhalit tajemství vesnice.
  • Narozdíl od jiných podobnì zamìøených her je Professor Layton první, která nabízí pøíbìh, rùzné postavy a styl, který je stejnì silný, jako její hratelnost.
  • Pøíbìh a hádanky jsou silnì svázány, takže pøi postupu hrou a prozkoumávání svìta narazíte na další a další rébusy.
  • Postavy: Archeolog a mistr rébusù profesor Layton, jeho pozorný pomocník Luke a mnoho bizarních obyvatel mìsteèka.