Prince of Persia: The Fallen King

Princ prchá pøed hrozícím nebezpeèím do pouštního království, které mu zdánlivì poskytuje azyl. Zemì je však již zasažena temnou substancí, která nièí pùdu a oblohu a království je tak plné dobrodružství, výzev a rùzných zápletek. Princ hledá zpùsob, jak s hnilobou nièící zemi bojovat a pøitom objeví èásteènì nakažená stvoøení, která slibují záchranu. Ale je tvor opravdu spojencem, nebo spíše zajatým nepøítelem? Vypadá to, že pro prince je toto riskantní spojenectví jedinou cestou, jak se postavit temným silám a jednou pro vždy zachránit Perské království.

Hra nabízí:

  • Další díl oceòované série Prince of Persia, vytvoøený exkluzivnì pro Nintendo DS: Používáte stylus Nintenda DS pro zvládnutí akrobacie, strategie a bojových taktik nejhbitìjšího bojovníka všech dob.
  • Epická cesta pokraèuje zbrusu novými dobrodružstvími: Ponoøte se do úchvatného svìta Prince of Persia v novém a nezávislém pøíbìhu, který se velmi blíží akci v edicích této hry pro konzole a PC.
  • Unikátní vizuální styl: Zbrusu nový design pøináší nádherné prostøedí na více než 50 mapách. Prozkoumejte pouštní mìsta, temné labyrinty a hrùzostrašné džungle a porazte temné síly.
  • Zahrajte si za novou postavu jménem Magus: Pøepínejte se mezi princem a tímto novým spojencem v boji, pøi øešení hádanek a upravte si jeho magické schopnosti tak, abyste si dokázali proklestit cestu nakaženou zemí.