Prince of Persia rival swords

Prince of Persia: Rival Swords je upravená verze Prince of Persia: Two Thrones, jejíž pøíbìh Prince zastihne ve chvíli, kdy se s Kaileenou vrací po tìžkých chvilkách na Ostrovì Èasu do Babylonu. Místo klidu a míru zde ale naleznou válku. Kaileena je unesena a pøed oèima Prince zavraždìna, což vyvolá Písky Èasu, potažmo Temného Prince, který postupnì pøebírá vládu nad myslí Prince.