Pokémon Platinum

Další dobrodružství nového pokémoního trenéra se opìt odehrává v regionu Sinnoh, kde èas zanechal své stopy a mnohé se zmìnilo. Epický pøíbìh Pokémon Platinum se toèí kolem legendárního Pokémona Giratina, který má duši rebela a nedá se jen tak zkrotit. Pøesto existuje skupina zloèincù, kteøí se ho snaží násilím chytit. Tato skupina si øíká tým Galactic a bude na vás jejich záhadyplné plány pøekazit. Kromì toho získáte možnost vstoupit do dosud neznámého podsvìtí, ve kterém neexistuje èas ani prostor, a potkáte Pokémony, o kterých se jinak hovoøí jen v ságách. Už jste slyšeli o mocném triu Uxie, Azelf a Mesprit?

Dokonèit dráhu Pokémoního trénéra vítìzstvím v Pokémoní lize nebude tak snadné jako v dílech pøedtím a vaše cesta po porážce Top 4 a mistra Pokémonù rozhodnì neskonèí. Po úspìšném získání titulu dostanete jízdenku na trajekt, který vás odveze do zcela nové bojové zóny, kde na vás budou èekat další výzvy.

Další zmìnu poznáte, pokud vstoupíte do podzemí Pokémonního centra a vstoupíte pøes Nintendo Wi-Fi Connection do Pokémoního Wi-Fi klubu. Byl totiž pøepracován, rozšíøen a pøejmenován z Global Trade Center na nynìjší Global Terminal, ve kterém budete moci sledovat i statistiky o soubojích vašich pøátel a díky nové “bojové kameøe” mùžete boje nahrávat a sledovat bitvy ostatních.