Pokémon Heart Gold & Poke Walker

Pøipravte se na vzrušující dobrodružství s Pokémon Heart Gold Version a Pokémon Silver Soul Version na Nintendo DS! Staòte se klukem èi holkou trenérem a se svým Pokémonem si probojujte cestu skrz region Johto ve snaze stát se Šampiónem!

Pokémon Heart Gold Version a Pokémon Silver Soul Version jsou zdokonalené verze her Pokémon Gold Version a Pokémon Silver Version z roku 2001. Zaènìte své pátrání ve mìstì New Bark a pøijïte na pomoc místnímu profesorovi. Ten vás vyšle na epickou výpravu pøi které se støetnete se zlými Rakeáky, kteøí jsou pøíèinou mnoha problémù. Rakeáci sice byli poraženi v Pokémon FireRed Version a Pokémon GreanLeaf Version, ale nyní se dali znovu dohromady v regionu Johto. Co je doopravdy jejich plánem? Zámìry této bandy jsou vìtší, než se na první pohled zdá….

Exkluzivnì v Pokémon Heart Gold Version a Pokémon Silver Soul Version máte šanci mít své Pokémony stále u sebe díky zbrusu novému Pokéwalkeru. Pokéwalker je pøibalen ke høe a poèítá kroky, které bìhem dne udìláte.Údaj pak využije ke zlepšení vztahu s vaším Pokémonem. Pokéwalker mùžete použít k ovlivòování vašeho Pokémona, k chytání divokých Pokémonù pomocí Poké Radaru nebo k hledání skrytých pøedmìtù využitím speciální Dowsing Machine a to vše pak pøenést do vaší hry! V Pokéwalkeru si mùžete vybrat z množství tras po kterých se vydat, ale pozor – na každé trase lze potkat jiné Pokémony nebo najít jiné pøedmìty! Èím více chodíte, tím více Watts bodù získáváte. Tìmi pak otevøete nové trasy k objevení odlišných Pokémonù. Pokéwalkery spolu také vzájemnì komunikují, takže pokud má nìkterý z vašich pøátel Pokéwalker, pøipojte se pomocí infraèerveného rozhraní a oba získáte dárek.

Úzké pouto mezi vámi a vaším Pokémonem je dùležité, nebo na vás èeká mnoho tìžkých zkoušek. Napøíklad setkání s legendárními Pokémony Raikou, Entei a Suicune v Ecruteak City, kde se støetnete také s tajemným trenérem jménem Eusine. Sledujte záznam o svém Pokémonovi na novém druhu Pokédexu, který lze velmi snadno používat prostøednictvím intuitivního dotykového displeje. Pokédex je dokonce ve dvou verzích – pro kluky a pro dívky. Dvì verze her také nabízejí na svém konci dva odlišné Pokémony. Ve verzi Pokémon Heart Gold je to Ho-Oh a v Pokémon Silver Soul se setkáte s Pokémonem Lugia.Dokážete zkrotit oba dva tyto legendární Pokémony?

Výprava do zemì neopakovatelných dobrodružství v Pokémon Heart Gold Version a Pokémon Silver Soul Version pouze na Nintendo DS!

– prozkoumejte region Johto a pomocí Nintendo Wi-Fi pøipojení pak se svými pøáteli bojujte nebo obchodujte online

– použijte Pokéwalker k posílení pouta mezi vámi a vaším Pokémonem a s pomocí Watts bodù odemknìte nové trasy

– naleznìte skryté pøedmìty s pomocí Dowsing Machine a s Poké Radarem chyte divoké Pokémony. To vše ve vašem Pokéwalkeru

– použijte intuitivní ovládání na dotykovém displeji ke snadnému pøístupu k Pokédexu, Pokémonùm a batohu

ministránka