Playzone: World Sports Party

World Sports Party jako titul øady Playzone nabízí bezprostøední zábavu a odpoèinek díky originálním nesèetným minihrám, které mohou sdílet všichni èlenové rodiny nebo pøátelé. Jak již název napovídá, budou tyto minihry zamìøeny sportovním smìrem.

World Sports Party vás i vaši rodinu èi pøátele pozve na cestu na exotický pìtihvìzdièkový moderní ostrovní resort, kde si všichni hráèi budou užívat 8 originálních sportù, které mohou hrát najedou až ètyøi hráèi. Poprvé zahrnuje videohra kolekci sportù z celého svìta, pøièemž každý lze velmi snadno pochopit a zaèít hrát díky intuitivnímu ovládání prostøednictvím Wii Remote. A jaké sporty si tedy ve World Sports Party mùžete zahrát?

Stolní hokej (Air Hockey)
Které dìcko nehrálo v rekreaèním resortu stolní hokej? Hraní tohoto jednoduchého a rychlého sportu je perfektnì pøizpùsobeno Wii ovládání. Ovládnìte nárazy a pøedvídejte pohyby protihráèù pøi hodinách a hodinách zábavy!

Plážový kriket (Beach cricket)
Plážový kriket pochází z Austrálie a Nového Zélandu a jedná se o pøibližnou variantu originálního kriketu. Se zjednodušenými pravidly zamìøenými na pøihrávání a odpalování je to sport vhodný pro rodinu a pøátele na dovolené na pláži.

Šipky (Darts)
Z Anglie si šipky díky své popularitì našly svou cestu do domovù, hospod a barù po celém svìtì. Pøedveïte svou šikovnost a zvítìzte nad svými protivníky díky precizním pohybùm Wii Remotem.

Vybíjená (Dodge Ball)
Vybíjená je tradièní týmový sport hraný v hodinách tìlocviku v USA a Kanadì. Zakládá se na strategii a reflexech a je tedy perfektní hrou pro celou rodinu a pøátele k hromadnému soutìžení v pøátelské atmosféøe.

Pétanque
Pétanque pochází z jižní Francie, ovšem nyní ho hraje již témìø 17 milionù lidí po celé Francii, vìtšinou bìhem letních prázdnin. Zamiøte míèek nebo vyrazte míè soupeøe vaším Wii Remotem a pøibližte se k „prasátku“ tak blízko, jak je to možné.

Motokáry (Kart)
Jízda v motokáøe je èasto vnímána jako odrazový mùstek k vyšším pozicím v motosportu. Díky rozmachu infrastruktury urèené pro širokou veøejnost se však stala bìžnou zábavou pro dìti i dospìlé z celého svìta. Motokáry ve høe World Sports Party jsou plné inovaèních bonusù od podpory závodìní po hektické závodní bitvy.

Paleta Fronton
Paleta Fronton je peruánský sport, který má své koøeny ve høe „pelota vasca“, kterou pøivezli do Jižní Ameriky španìlští dobyvatelé. Hraje se proti zdi s døevìnou pálkou a èerným gumovým míèkem.

Diskový golf (Disc Golf)
Tato hra je také známá jako Frisbee Golf a je tak jednoduchá jako hraní golfu s frisbee diskem. Úèelem hry je pøekonat danou trasu od zaèátku až na konec s co nejmenším poètem hodù diskem.

Užijte si minhry s pøáteli a rodinou!

  • Ve World Sports Party mohou hrát všichni pøátelé a èlenové rodiny dohromady: každá minihra je urèena pro 1 až 4 hráèe, buï na rozdìlené obrazovce, stejné obrazovce nebo se jednotliví hráèi støídají (Turn Mode).
  • Hráèi si mohou vybrat mezi krátkou herní lekcí a delší soutìží.
  • Hráèi mohou monitorovat pokrok své rodiny v prùbìhu hraní, vyhrát nìjaké trofeje a upravit si svého avatara pøesnì podle sebe nebo se rozhodnout, že ho úplnì zmìní.