Planet Rescue Wildlife Vet

Kdo by odmítl pomoc zranìným èi nemocným reprezentantùm zvíøecí øíše?

Hlavním hrdinou tohoto pozoruhodného titulu je mladièký zvìrolékaø nacházející se na prahu své veterináøské kariéry. Na starosti budete mít nejen blaho ochoèených domácích mazlíèkù vašich sousedù, ale bez vaši odborné pomoci se neobejdou ani zástupci exotické fauny jako pandy, žirafy, klokani anebo mladá tygøata! Stìžejní náplò hry nespoèívá pouze ve správné diagnóze a následném léèení, ale i v odhalení a následném doporuèení odstranìní pøíèiny zdravotních problémù ochoøelých tvorù. Hlavní herní režim nabízí více než tøi desítky úrovní, ovšem poèítáno je i s možností souèasné hry dvou hráèù. Nechybí ani poutavé zábavné minihry jako napøíklad rychlostní soutìž ve výmìnì želvího krunýøe!