Planet Rescue: Endangered Island

Jste èlenem Svìtového záchranného týmu a vaší misí bude zachránit divoký život na jednom krásném ostrovì, který je ohrožen zneèištìním. Ochraòujte a zachraòte 12 divokých zvíøat a pomozte domorodcùm vytvoøit „zelenou“ vesnici v této vzdìlávací adventuøe.

Hra nabízí:

  • Zachraòte nádherný ostrov: Uzdravujte divoká zvíøata. Vyèistìte nespoutanou krajinu od zneèištìní a recyklujte odpady, které najdete. Pøipravte životní prostøední a zasaïte znovu vegetativní rostliny, aby zvíøata mìla co jíst.
  • Ochraòujte a zachraòujte 12 divokých zvíøat: Ostrov je pøírodní ráj pro ètyøi rùzná prostøedí (les, tajga, savana a pouš) – od ledových lesù s medvìdy po suchou savanu se lvy.
  • Pomozte místním obyvatelùm vytvoøit zelenou vesnici: Uète je pøijmout chování pøátelské k životnímu prostøedí, jako je šetøení s vodou a recyklace.
  • Zažijte ohromné dobrodružství: Spolupracujte s ostatními domorodci na ostrovì, abyste vyøešili záhadu, pracujte úzce s ostatními èleny Svìtového záchranného týmu, abyste zachránili ostrov.
  • Vypoèítejte si svou uhlíkovou stopu: Pochopte svou aktuální uhlíkovou stopu mimo hru.