Phoenix Wright Ace Attorney: Justice for All

Druhá hra z japonské populární série ze soudního dvora pøedstavuje ètyøi nové pøípady zahrnující nové postavy, spiklenecké spolky a herní vlastnosti. Pokraèujete v roli Phoenixe Wrighta, právního zástupce obhajoby, který musí prokázat klientovu nevinu proti mnohem silnìjšímu a velmi nelítostnému protivníkovi. Musíte prozkoumat jejich právní dovednost a sbírat evidenci, vyslýchat svìdky, analyzovat výpovìdi a hledat pravdu, abyste zajistili, že právo zvítìzí. Hra se vyznaèuje pozoruhodným charakterem, poutavým pøíbìhem a unikátním herním formátem, pøièemž vše je prezentováno v komiksovém animovaném stylu.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.