No More Heroes

Stojí ještì dnešní svìt o chrabré hrdiny bez báznì a hany, kteøí se odvážnì postaví poèetné pøesile nepøátel?

Jednou to prostì muselo pøijít. Revoluèní exkluzivní titul, který nabízí majitelùm Wii ryzí mìstskou akci v otevøeném herním prostøedí je koneènì tu! A jeho hlavní hrdina, sympaák jménem Travis Touchdown nezadržitelnì míøí mezi elitní smetánku charismatických herních hrdinù. Jeho pùsobení ve fiktivní metropoli Santa Destroy totiž sestává z nelehkého úkolu vymícení nejvlivnìjších pøedstavitelù místního podsvìtí a nutno podotknout, že servítky si rozhodnì nebere. Dominantním prvkem hry je boj, který díky kombinaci WiiMote a nunchaku dává intenzitì hráèského zážitku zcela ojedinìlý a strhující rozmìr. Pomocí pestrého arzenálu pøevážnì seèných zbraní elegantnì porcujete houfy umanutých protivníkù, ovšem patøiènou pozornost je tøeba vìnovat i péèi o dobrý fyzický stav Travisovi tìlesné schránky – napøíklad cvièením v posilovnì. V poøádné mìstské akci samozøejmì nemùže chybìt øízení motorových vozidel – v tomto pøípadì si pøijdou na své fanoušci rychlé (a možná i malinko bezohledné) jízdy rušným mìstským provozem na motorce.

No More Heroes je hra pocházející z dílny Grasshopper Manufacture, která má na svìdomí napøíklad hru Killer 7.