Nintendo DS Lite Browser+memory Expansion pak

Nintendo DS Lite Browser, který využívá internetového prohlížeèe Opera, umožòuje vlastníkùm Nintenda DS Lite surfovat po internetu, komunikovat prostøednictvím emailù, chatovat s pøáteli, provádìt online bankovní operace nebo online nakupovat. Oblíbené stránky lze oznaèit funkcí záložky. Krátké ukládací èasy se starají o rychlé a bezproblémové internetové pøipojení a už doma nebo na cestì. Nebo fanoušci Nintenda DS Lite mohou použít své soukromé Wi-Fi nebo bezplatné veøejné Hotspoty.

Obzvl᚝ pohodlné je surfování s Nintendo DS Lite díky dotekové obrazovce. K odkliknutí stránky nebo aktivaci linku staèí pouze jednoduchý dotek perem. Internetové adresy nebo jiné informace mohou být zadány pøes digitální klávesnici nebo napsány ruènì dotekovým perem. Internetové stránky se ukazují ve dvou variantách: Overview Modus ukazuje na jedné obrazovce kompletní stránku a zvìtšuje jednotlivé oznaèené odstavce. Kromì toho vyvinula Opera Software další modus, ve kterém se každá internetová stránka pøizpùsobí velikosti obou Nintendo DS Lite obrazovek a tím se stává funkce Scrollingu pøebyteènou. Nintendo DS Lite Browser TM Software se nachází na pùvodní Nintendo DS Lite kartì. Aby bylo možné rychle prohlížet obrázky nebo multimédia, patøí k Nintendo DS Lite Browser kartì ještì Memory Expansion Pak, který rozšiøuje ukládací možnosti pro pøenosné konzole. Memory Expansion Pak padne pohodlnì do zdíøky pro herní kazety Game Boy Advance a existuje ve dvou provedeních – pro klasické Nintendo DS a pro nové Nintendo DS Lite.

Rodièe mohou na Nintendo DS Lite rowseru pomocí nastavení hesla omezit dìtem pøístup pouze na urèité internetové stránky. Navíc nabízí Nintendo ve spoluprácí se spoleèností Astaro možnost automaticky blokovat stránky s nežádoucím obsahem.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.