Ninja Reflex

Láká vás téma bojových umìní dálného východu? Hledáte svého velkého uèitele, pod jehož vedením byste dosáhli rovnováhy tìla a ducha?

Potom by vaší pozornosti nemìl uniknout akèní titul Ninja Reflex, který z vás uèiní obávaného mistra boje i znalce orientální filozofie. Budete-li se držet rad a vedení svého guru, doèkáte se i kýžené odmìny v podobì èerného pásu! Nejprve je však tøeba ovládnout všechny dílèí èinnosti neodmyslitelnì patøící právì k výbavì každého bojovníka. Pøesná a rychlá práce s katanou, nunchaku i shurikeny je díky WiiMotu neskonale zábavnou záležitostí. A to nemluvì o tom, že pøi stylovém stolování ve východním stylu použijete WiiMote a nunchak jako jídelní hùlky, pomocí kterých se budete snažit dopravit chutnou orientální krmi k vašim ústùm! To však není poslední originální prvek Ninja Reflexu – obì ovládací periferie užijete i pøi povzbuzující meditaci!

Mùžete se rovnìž utkat v multiplayeru až pro ètyøi pøátele a bojovat o vládu nad ninji.