Need For Speed Hot Pursuit

Letos v listopadu zmìní Need for Speed Hot Pursuit online zábavu poøádnou dávkou adrenalinu a napínavými honièkami s policajty v obrovské rychlosti. Pøinese také nový zpùsob, jakým se lidé spojují a soupeøí se svými pøáteli.

Need for Speed Hot Pursuit vyvíjí tým studia Criterion Games, jenž má na kontì vìhlasnou závodní sérií Burnout. Tito renomovaní inovátoøi mìní od základu definici akèního závodìní propojením hráèù pøi napínavých soutìžích, a už pøi spoleèné høe online, nebo pøijímáním výzev spoluhráèù.

Jádro Need for Speed Hot Pursuit tvoøí sada vzájemnì propojených nástrojù s názvem Need for Speed Autolog, která hráèùm umožòuje snadné spojení, vzájemné porovnávání a soutìžení.

Exotická auta na otevøené silnici, nadšení z úniku a vzrušení ze zatýkání – to je Need for Speed Hot Pursuit.