The Legend of Zelda: Spirit Tracks

A co nám tato vydaøená dvojka pøináší nového? Málo toho není! Samozøejmì je tu zbrusu nové dobrodružství (zvídavému ètenáøi snad mùžeme prozradit, že v nìm fifi guruje princezna Zelda), zbrusu nové lokace, zbrusu nové pøedmìty, zbrusu nové postavy a…

• Zbrusu nový zpùsob, jakým budete po rozlehlém herním svìtì cestovat! Nedá se pøedpokládat, že by snad tvùrci hry byli jakkoliv zainteresováni v popularizaci služeb Èeských Drah, ale skuteènost je taková, že Link s Phantomem k pøekonávání vìtších vzdáleností používají stylovou železnièní soupravu!

• Technická stránka hry se jinak vìtšinou shoduje s pøedchozím Linkovým DS/DSi dobrodružstvím s podtitulem „Phantom Hourglass“. Ovládání stylusem je pøesné a elegantní, obzvláštì pak pøi øešení nespoètu miniher a logických rébusù. Dotykové pero je navíc možné použít k poøizování poznámek, rychlé navigaci po drážní mapì a samozøejmì i práci se bohatì zastoupeným zbrojním arzenálem.

• Fantastické audiovizuální zpracování spolu s podporou bezdrátového multiplayeru èiní z nové Zeldy titul, jehož poøízení je pro fanoušky série zcela nezbytné, pro všechny ostatní pak ideální šancí, jak se DS 08 oddanými pøíznivci „Zeldy“ stát!