The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Epický pøíbìh z The Legend of Zelda: The Wind Waker pokraèuje! Linkovo nové dobrodružství zaèíná v okamžiku, kdy Link nalezne sám sebe ztraceného a samotného kdesi v neznámém moøi. Pomocí intuitivního ovládání prostøednictvím dotekové obrazovky a nových hádanek nabízí The Legend of Zelda: Phantom Hourglass nové výzvy pro fanoušky této série a jednoduše pochopitelné ovládání pro nové hráèe. Ale èas ubývá rychle a pouze Pøízraèné pøesýpací hodiny (Phantom Hourglass) mohou opatøit Linkovi minuty, které potøebuje k záchranì.

Mnoho mìsícù minulo od té doby, co v The Legend of Zelda: The Wind Waker vypluli Link, Tetra a Tetøina pirátská banda, aby našli novou zemi. O nìkolik mìsícù pozdìji se na své cestì pøes oceán skryjí v husté mlze, ve které objeví tajemnou loï duchù. Tetra se dostane do nebezpeèí, když se rozhodne jít sama prozkoumat loï, a Link spadne do oceánu, když se jí pokouší zachránit. Když se vyplaví v bezvìdomí na bøeh, je probuzen zvukem èarovného hlasu. S pomocí této èarodìjky a ostatních spojencù vyrazí na cestu za prozkoumáním neznámých vod, záchranou Tetry a návratem do známých oblastí.

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass je ovládána pøevážnì prostøednictvím stylusu. Za použití dotekové obrazovky kontrolují hráèi pøímo Linkovy pohyby a útoky. Rozmáchlé pohyby spouští Linkovy útoky a ukání na postavy umožòuje Linkovi promluvit si s nimi. Stylus tak nabízí intuitivnìjší zpùsoby hraní hry a otevírá nové možnosti øešení hádanek.

Herní akce se odehrává pøevážnì na dotekové obrazovce, na horní obrazovce je pak zobrazena mapa. Ovšem hráèi mohou kontrolovat mapu na dotekové obrazovce a dìlat si poznámky za použití stylusu. Poznámky na tìchto mapách jsou uloženy pro použití na horní obrazovce bìhem hraní hry. Hráèi používají mapu také k urèování kurzu pro své lodì. Za použití stylusu nakreslí cestu mezi ostrovy a tak urèí kurz lodì. Potom loï bude automaticky sledovat nakreslenou cestu a hráèi mohou ovládat lodní dìla, aby zamíøili na blížící se nepøátele.

V dungeonech mohou hráèi použít dotekovou obrazovku k nakreslení trasy bumerangu, poslat ho v letu za roh nebo do jinak nedosažitelných oblastí.

Hraní hry øízené stylusem je nejpøesvìdèivìjším novým prvkem The Legend of Zelda: Phantom Hourglass. Hráèi používají stylu k ovládání Linka, mapování trasy jejich lodí, psaní poznámek do mapy a øešení hádanek nad zemí i v dungeonech. Bezdrátový bojový mód pro dva hráèe staví proti sobì jednoho hráèe, v roli Linka, proti druhému hráèi, který ovládá nepøátele, kteøí ho sledují. Link musí nasbírat dostatek “Drahokamù síly” døíve, než ho nepøátelé dopadnout.

Hra nabízí:
Díky stylusu je ovládání Linka jednodušší než kdykoli pøedtím. ukáním na obrazovku se Link bude pohybovat, pohybování stylusem kolem nìho umožní využití jeho meèe atd. Hráèi mohou dokonce kreslit cestu pro jeho bumerang a nechat ho doletìt k tìžko pøístupným cílùm.

Hráèi mohou skrýt mapu na horní obrazovce, aby rychle získali reference ze hry, nebo ji spustit na dotekovou obrazovku, aby si udìlali poznámky, prostudovali nepøátele nebo urèili cestu pro svou loï, zatímco budou obsluhovat dìla.

Soutìžte s pøáteli pomocí lokální bezdrátové sítì. Doprovoïte Linka pøes speciální dungeony, aby chytil Triforce, nebo ovládnìte síly, které mu vzdorují.