Rhythm Paradise

Bláznivá hra, která je plná taktu a vtipné akce, vám rovnou projde do uší a rozpohybuje vás. Vaším úkolem je bít a bubnovat dotykovým perem na obrazovku své pøenosné herní konzole do toho správného taktu, aby se vyloudila ta správná melodie. Pøitom se drží konzole jako otevøená kniha. Èím pøesnìji uhodíte, tím lepší bude následující akce na obrazovce a tím vyšší bude vaše hodnocení.

Vtipná herní akce je spojena se stejnì bláznivými charaktery, grafikou a barvami. Zatímco si hráè osvojuje cit pro rytmus a pøitom zvládá jeden stupeò obtížnosti za druhým, musí zùstat v (kon-)taktu s tanèícími opicemi, divoce gestikulujícími bojovníky karate a zpívajícími ještìrkami. Každá nová výzva zaèíná tréninkovou jednotkou, následnì je ohodnocen výkon hráèe, aby vidìl, jak na tom je v žebøíèku nejlepších. Kdo projeví jistý cit pro rytmus, mùže si volnì zahrát nové songy nebo doplòkové minihry. A kdo se bude dále zlepšovat, mùže uvolnit hudební tituly ze hry a pøíštì je poslouchat, kdy a kde bude chtít. Všechny songy pocházejí od známého japonského producenta „Tsunku“.

Rhythm Paradise nabízí více než 50 hudebních miniher a rytmických her – nìkteré rychlé a jednoduché, jiné komplexní a nároèné. Svou hudební vytrvalost mùže kdokoli podrobit zkoušce v Nekoneèných hrách, jejichž rytmus je stále rychlejší a vyzývavìjší. Hudební nadšenci mohou také navštìvovat virtuální hodiny hraní na kytaru nebo se stát DJ´s s výbìrem rùzných hudebních titulù.

Pøes menu na dotykové obrazovce je možné jednoduše vybrat každý nový song a novou hru. A jelikož je možné na Nintendu DS i Nintendu DSi uložit do pamìti tøi rùzné datové vìty, mùžete sdílet zábavu s pøáteli nebo èleny rodiny.