Professor Layton and Pandoras Box

• Profesor Layton a jeho vìrný pomocník Luke se opìt vydávají do víru velkého dobrodružství,ve kterém nebude nouze o množství nápadité a dùvtipné akce! Poté, co badatelský tandem úspìšnì objasnil všechny zdánlivì nevysvìtlitelné záhady v pøedchozím díle s podtituelm „Curious Village“ pøichází pro profesora Laytona krutá zpráva: jeho bývalý uèitel Doktor Schradaer zahynul za velmi podivných okolností.

• Kusé zprávy dokládají, že naposledy se tento nešastník zajímal o povìrami opøedenou pandoøinu skøíòku, okolo jejíhož otevøení se odedávna tradují èetné míty a historky.

• Hlavní dìjovou linii tvoøí na stopadesát dùmyslnì navržených hádanek a logických rébusù, jejichž postupné vyøešení odmiòuje další postup ve høe.

• Nechybí ani podpora služby Nintendo WiFi Connection, která funguje jako zdroj nových úkolù. A nejlepší zpáva nakonec? Autoøi se chvályhodnì rozhodli nezùstat u pouhých dvou dílù, ale uèinit z eskapád Profesora Laytona trilogii – tudíž nás v budoucnu èeká další vítaný herní nášup!