Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky

Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky rozšiøuje zábavu, kterou najdete v Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time a Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness. Hráè se stane Pokémonem a vytvoøí team s jiným Pokémonem. Spoleènì tihle dva vyrazí na dobrodružství plné prùzkumu a objevù na jejímž konci zachrání svìt pøed znièením. S dalšími druhy Pokémonù do kterých se mùžete vtìlit, novými “Speciálními Epizodami” a vylepšenými komunikaèními možnostmi je tohle skvìlé dobrodružství s napínavým pøíbìhem a ohromujícím zakonèením. Tato hra je pro nováèky skvìlý vstup do svìta her Pokémon Mystery Dungeon a zkušeným hráèùm nabízí spoustu nových tajemství k objevování.

*Staò se Pokémonem a zažij svìt zcela novým zpùsobem. Vstup do neobyèejného dobrodružství a zachraò svìt Pokémonù.

*Odkryj nové kapitoly v pøíbìhu Pokémon Mystery Dungeon pøi hraní nových Speciálních Epizod.

*Hraj za jednoho z 19-ti rùzných Pokémonù (vèetnì pìti dalších startovacích Pokémonù). Zjisti který z nich se staneš a pøi svých prùzkumech potkej více než 490 dalších Pokémonù.

*Obchoduj s pøedmìty se svými kamarády pøes bezdrátové pøipojení. Mùžeš obchodovat také s verzemi Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time a Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness.

*pošli demo dungeonu kamarádùm s Nintendem DS èi Nintendem DSi pøes bezdrátové pøipojení.

*s bezdrátovým širokopásmovým internetovým pøipojením máte pøístup ke speciálním misím nebo mùžete zachránit své padlé pøátele pøes Nintendo Wi-Fi connection