Nintendogs Labrador & Friends

Existují dva druhy kvalitních her. Ty první v sobì soustøeïují nejlepší osvìdèené prvky svého žánru a jsou jeho vzornými reprezentanty. A pak máme podstatnì ménì poèetnou skupinu titulù, jejichž tvùrci se nespoléhají na provìøené postupy vedoucí k zaruèenému výsledku, ale neváhají jít svou vlastní cestou. Èas od èasu však dojde k zajímavé fùzi tìchto dvou pøístupù a potom se doèkáme zcela unikátního a revoluèního poèinu. Hry po všech stránkách zábavné, chytlavé a pøístupné nejširším hráèským masám. Hry jako Nintendogs.
Herní koncept je na pohled velmi jednoduchý. Jako pán psí smeèky máte na starosti dobré prospívání svých ètyønohých svìøencù a záleží pouze a jenom na vás, zda se z vašeho psíka stane nezbedný rozpustilý divoch, anebo na slovo poslušný spolehlivý spoleèník. Nástrojù a pomùcek k tomuto úèelu máte více než dost: od chutných psích mòamek a rozlièných chovatelských potøeb až po motivující polaskání èi pohlazení. Patrnì nejvìtším triumfem Nintendogs je právì ovládání, které bezezbytku využívá bohaté možnosti Nintenda DS – zabudovaným mikrofonem mùžete své psí mazlíky volat, udílet jim povely atd. Dotyková obrazovka a stylus zase skvìle zprostøedkovávají pocit z „fyzického“ kontaktu. Pejsek – to znamená nejenom pøíval radostí a starostí, ale i hrdá pýcha na dosažené chovatelské úspìchy. Pøihlásíte-li svého šampióna na nìkterou z mnoha prestižních psích soutìží a stanete na stupních vítìzù, krom vyznamenání získáte i pøíjemnou finanèní odmìnu. Tu pak mùžete promìnit nejen za rozlièné psí potøeby, ale pøi návštìvì chovné stanice za dalšího èlena vaší psí smeèky. Souèasnì mùžete vlastnit až tøi pejsky najednou.

Tati, kup mi pejska
Nintendogs jsou jedineènou volbou pro všechny, kteøí si z jakýchkoliv dùvodù nemohou èi nechtìjí poøídit živého pejska. Žádné loužièky na koberci, okousané pohovky èi roztrhané papuèe – jen ty nejpøíjemnìjší kratochvíle, které s chovem nejlepšího pøítele èlovìka souvisí!

Spoleèná venèení
Nintendogs samozøejmì nabízejí možnost interakce s ostatními hráèi – ve speciálním režimu „Bark Mode“ mùžete konverzovat s dalšími majiteli hry a oddávat se spoleèným radovánkám. Spoleènost dalších psíkù váš svìøenec dozajista ocení!

Hrajeme Nintendogs…
Nejdøíve si vyberte jedno z 15 nejznámìjších psích plemen. Najdete mezi nimi labradory, èivavy, špice a další. Potom své štìòátko pomocí stylusu a mikrofonu vychovávejte a trénujte…
Ochote si svého pejska. K dispozici budete mít více než 100 rùzných pomùcek, napøíklad tenisové balónky, létající talíøe, ale i rùzné druhy obleèení. Vytvoøte si své vlastní hlasové povely a nauète pejska rùzným kouskùm.
Správný trénink nauèí vaše štìòátko poslušnosti a hbitosti. Výhra v soutìžích vám pøinese penìžní odmìny, které mùžete použít pro nákup dalších psù a potøebných pomùcek, a pak si založit svou vlastní psí spoleènost.
Pøi procházkách mìstem budete potkávat sousední psy, také mùžete bezdrátovì komunikovat s pøáteli, prostøednictvím novinky, režimu Bark – "štìkání".

Hra Nintendogs Labrador & Friends obsahuje tato plemena:
– Labradorský retriever
– Malý kníraè
– Pudl
– Welšský jezevèík
– Pinè
– Shiba inu

Více o høe Nintendogs naleznete na www.nintendogs.cz nebo na www.touchgenerations.cz.