Nintendogs Dalmatian & Friends

Nemùžete si dovolit poøídit sobì èi svým dìtem živého psího kamaráda? Žádný problém – unikátní výchovná simulace Nintendogs velmi chytlavou, srozumitelnou a zábavnou formou pøedvádí všechny možné kratochvíle, které s poøízením psíka souvisejí. V roli pána malé psí smeèky dbáte na dobré prospívání svých vìrných ètyønohých svìøencù a záleží pouze a jenom na vás, zda se z nich stanou nezbední rozpustilí divoši, anebo na slovo poslušní spolehliví spoleèníci. Prostøedkù ke komunikaci máte více než dost: od chutných psích mòamek a bohaté nabídky nejrùznìjších chovatelských potøeb až po odmìnu v podobì pøátelského polaskání èi pohlazení.
Právì ovládání je jednou z nejsilnìjších stránek hry: mikrofonem zabudovaným v Nintendu DS mùžete na své mazlíky volat a udílet jim povely, stylus v kombinaci s dotykovou obrazovkou zase pøibližují pocit skuteèného fyzického kontaktu. Až nabudete dojmu, že dovednosti vašeho miláèka snesou porovnání s dalšími psíky, mùžete se pøihlásit na nìkterou z prestižních psích soutìží. Stanete-li na piedestalu vítìzù, za obdrženou trenérskou odmìnu mùžete nakoupit další výcvikové pomùcky anebo rozšíøit svou chovatelskou stanici!

Hra nabízí:
– spoleèné vycházky s dalšími virtuálními psími chovateli pøes službu Nintendo Wifi Connection
– originální pøístup k hratelnosti a ideální zábava pro celou rodinu: od juniorù až po seniory.
– výbìr z nejpopulárnìjších psích plemen.

Více o høe Nintendogs naleznete na www.nintendogs.cz nebo na www.touchgenerations.cz.