My Health Coach: Quit Smoking

Kouøení škodí zdraví, mùže zpùsobit smrtelná onemocnìní a financí vám také pøíliš nepøidá.

K dalším rozumným dùvodùm, proè skoncovat s tímto zlozvykem, nyní pøibývá další – zábavný „odvykací“ titul „My Health Coach: Quit Smoking“, který chu po cigaretì spolehlivì zažehná dùmyslnou a cílenou herní náplní. Na té se pøímo podílel Allen Carr – na slovo vzatý odborník, jehož odvykací metody patøí celosvìtovì k nejúspìšnìjším. Na poèátku hry si vytvoøíte vlastní profil a následnì budete zpùsoby, kterak nejelegantnìji zahnat muèivou chu po cigaretì, konzultovat s týmem virtuálních mentorù. I poté, co prchnete z osidel nikotinové závislosti, se mùžete k herní náplni vracet a užívat si plnohodnotný život bez nebezpeèného nešvaru.