Mario vs Donkey Kong: Mini-land Mayhem

Pro Ty, co tuto relativnì mladou herní sérii dosud neznají: jedná se o zábavnou kombinaci plošinovky a strategie, ve které pomùžete Mariovi zachránit Pauline ze zajetí známé gorily. K tomu využijete celé øady malých robotù, které vypadají jako miniaturní Mario
.
Tyto roboty pak stylusem pøes dotykový displej posíláte skrze rozlehlé úrovnì, nacházející se uvnitø èerstvì otevøeného zábavního parku, které jsou plné pøekážek a rébusù, které musí roboti bez úrazu pøekonat. Cílem je dostat do cíle co nejvìtší poèet robotických mini-Mariù, nejménì však poèet, který Vám hra zadá.

Jelikož jsou úrovnì vìtší než kdykoli pøedtím, dostává hráè v novém díle spoustu nástrojù a nejednu pomocnou ruku. Jednak se hráèùm na horní obrazovce Nintenda DS novì zobrazí mapa celé úrovnì vèetnì oznaèených pozic vašich robotù, ale také nepøátel a všech pøekážek. Kromì toho je novì k dispozici integrovaná nápovìda a mini asistent, který Vám ukáže, kde se nachází cíl v dané úrovni.