Last Airbender

The Last Airbender: the Videogame

M. Night Shyamalan natoèil film inspirovaný animovaným seriálem Avatar od Nickelodeonu a THQ se rozhodlo k tomuto filmu vydat hru. Jedná se o titul k bijáku The Last Airbender, který je známý u nás pod názvem Poslední vládce vìtru.

Ve svìtì mladého bojovníka jménem Aang, ve kterém jsou voda, zemì, oheò a vzduch ovládány lidmi, vyhlásí krvežíznivý Ohnivý národ válku všem ostatním národùm. Válka nyní trvá celé jedno stolení a jedinou nadìjí na její ukonèení je, aby se objevil Avatar.

Avatarem je oznaèován èlovìk, která dokáže jako jediný na svìtì ovládat všechny ètyøi živly. Mùže být na svìtì jen jeden a svoji sílu, znalosti a zkušenosti získává z pøedešlých inkarnací. Úkolem Avatara je udržet mír mezi národy, nicménì právì pøed 100 lety poslední Avatar beze stopy zmizel.

Prakticky náhodou Aang jednoho dne zjistí, že je to právì on, kdo získal dar ovládat všechny živly a stává se tak novým Avatarem. Mladý a stateèný bojovník spojuje své síly s Katarou, která ovládá vodní živel, jejím bratrem Sokkou a pozdìji i s princem Zuko, který pøichází z druhé strany fronty, aby opìt nastolili ve válkou zmítaném svìtì mír.

A pøesnì poté, co se Aang a jeho pøátelé spojí s princem Zuko, zaèíná dìjství akèní fantasy videohry, která je k dostání exklusivnì pro Nintendo DS a Wii. Pøièemž majitelé Nintenda DSi a Nintenda DSi XL si mohou odemknout speciální bonusy. Prozkoumejte okolní svìt, vyøeštì hádanky a zvítìzte v soubojích s Ohnivým národem.

Hrát mùžete za Aanga a za prince Zuka, pøièemž každý má své speciální útoky. Zatímco Aang mùže užívat svých sil k ovládání vìtru, aby vyvolal tronáda èi aby zmanipuloval podnebí a ovládal živel protívníka, prince Zuko mùže užít svých sil, aby eliminoval protivníka destruktivními ohnivými koulemi a bombami.

Minimální požadavky:
Nintendo DS èi Nintendo DS Lite

Doporuèené požadavky:
Nintendo DSi èi Nintendo DSi XL