Jam with the Band

Jam with the Band je v základu jedna z tìch rytmicko-postøehových her, ve kterých musí hráèi maèkat tlaèítka do rytmu zvolené písnièky. Zatímco tedy hraje hudba a horní displej vám ukazuje èasovaè, musí hráè v urèitém poøadí maèkat tlaèítka pøesnì v ty správné chvíle. A dokud se mu to daøí, systém hraje nádherné tóny. Pokud ovšem zmáèkne špatné tlaèítko nebo jej zmáèkne ve špatnou chvíli, jediné co uslyší bude nesmyslný hluk. Jam with the band využívá bezdrátového spojení, takže zaráz mùže hrát nìkolik hráèù jeden vybraný song, ve kterém každý z nich zastává jeden z klíèových nástrojù. Pointou hry je tedy co nejlépe dodržovat rytmus a tlaèítka a vytváøet tak pøíjemnou hudbu.