Imagine: Figure Skater

Ponoøte se do svìta vzrušující zábavy a zdravého soutìžení! Pøedvádìní efektních krkolomných bruslaøských kouskù a to vèetnì všech možných otoèek, skokù a dalších dechberoucích akrobatických fíglù je díky stylusu a dotykové obrazovce naprosto autentickou záležitostí! Je libo dvojitého Salchowa èi další z øady svìtoznámých bruslaøských libùstek? Žádný problém, Imagine Figure Skating je tu pouze pro vás!

S nároènìjšími figurami vám ochotnì pomùže váš osobní trenér. Trénink rozhodnì nepodceòujte, ale nezapomínejte ani na uèení èi setkání s kamarády. Pøi soutìži se však za všech okolností soustøeïte na co nejpøesvìdèivìjší výkon. Zvolte vhodnou hudební kulisu, odpovídající kostým a hurá vytøít zrak pøísným porotcùm! Dostaòte ze sebe to nejlepší!

Hra nabízí:

  • Zvolte si jeden ze tøí rozdílných dívèích charakterù a upravte ho dle vlastního uvážení.
  • K vytvoøení jedineèné herní postavy máte k dispozici tisíc rùzných vzorù a pøedloh! Každá z nich s rozlišnými kostýmy, úèesy a dalšími prvky.
  • K pøedvádìní elegantních bruslaøských sestav použijte stylus a dotykovou obrazovku Nintenda DS.
  • Po vytvoøení své vlastní herní postavy (s jedineèným stylem, pohyby, hudební kulisou a úborem) zkuste štìstí na svìtovém šampionátu!
  • Hlavní dìjová linie hry obsahuje vedle tréninkù a soutìží i návštìvy školy, setkávání s pøáteli a bezpoèet chytlavých a zábavných miniher.