Dragon Quest Monster Joker2

 

Hráè jako lovec monster mùže naverbovat nejrùznìjší pøíšery a bojovat s nimi proti dalším hráèùm na známém herním stylu: role-play. Každý rok se lovci monster ze všech koncù svìta scházejí, aby se utkali o nejlepšího lovce svìta.

Hráè v pøíbìhu havaruje vzducholodí na tajuplný ostrov pøi zásahu bleskem. Jeho úkolem je zachránit chybìjící pasažéry a èleny posádky pomocí bitev se svou partou pøíšer. Jedinou možností, jak se dostat z tajuplného ostrova je vyøešení mnoha záhad.

Herní vlastnosti :
 

 

 

 

 • Staòte se nejlepším lovcem monster ve høe Dragon Quest Monster Joker 2 , nasbírejte postupnì pøíšery a vrhòete se do boje.
   

 

 

 

 

 • Když se hráèùv tým setká pøi boji s monstry, tak je mùže zkusit naverbovat ke svému týmu. Na horní obrazovce se zobrazuje šance na naverbování pøíšery do svého týmu. Èím vìtší je èíslo, tím je vìtší šance, že se pøíšera pøipojí do týmu.
   

 

 

 

 

 • Ve høe vás èeká více, než 300 monster. Tyto monstra jde rùznì køížit a tím mùžete získat novou silnìjší pøíšeru. Na výbìr je více, než 240 skillù (dovedností). Nìkteré monstra už hráèi znají z pøedchozích dílù Dragon Questu.
   

 

 

 

 

 • V bojích se monstra postupnì zdokonalují a vylepšují si dovednosti.
   

 

 

 

 

 • Hráè mùže bojovat proti ostatním hráèùm za pomocí pøipojení lokální wifi, nebo pomocí pøipojení k internetu.
   

 

 

 

 

 • Wi-Fi World Tournament umožní bojovat proti ostatním týmum z celého svìta.
   

 

 

 

 

 • Ve høe se dá pomocí Tag Mode sdílet informace s pøáteli.