CSI: Deadly Intent

V CSI: Dadly intent, hráèi øeší mnoho Las Vegasských zloèinù. V pøíbìhu se objeví zbrusu nové postavy z poslední øady seriálu CSI: Crime Scene Investigation. Nejvìtší americkou metropoli hazardu Las Vegas zachvátila série brutálních a nevybíravých zloèinù, které šokují nejen tamní obyvatele, ale i otrlé kriminální vyšetøovatele. Rozmotat komplikovaný spletenec možných motivù a klíèových stop má za úkol zcela nový a za tímto úèelem speciálnì vytvoøený detektivní tým, jehož je hráè významným èlenem.

Pøipravit se tak mùžete na dùkladnou provìrku vašich dedukèních schopností, pøi které dojde i na využití nejmodernìjší vyšetøovací techniky, jako napøíklad poèítaèové analýzy hlasových záznamù z mobilního telefonu obìti a mnoho dalšího. Napínavý detektivní thriller inspirovaný úspìšným televizním seriálem spolehlivì pøipoutá vaši pozornost, která neupadne až do chvíle, kdy ve strhujícím fi nále usvìdèíte prohnané pachatele.