Boogie

Shooba-dooba! Boogie potìší srdce i smysly všech, kterým v žilách koluje krev taneèníkù a hudebníkù. Díky zabudovanému mikrofonu mohli tvùrci hry obohatit rytmickou složku (ovládanou pomocí stylusu) i o možnost hlasového doprovodu. Na poèátku hry si zvolíte virtuálního performera – jehož hudební smìøování i image máte ve vlastních rukou. Tøešnièkou na celém vypeèeném hudebním dortu je pak stylové vizuální zpracování (zejména vyznavaèi funky a diska si zde pøijdou na své) a možnost vytvoøení vlastních videoklipù, o které se mùžete podìlit s vašimi herními pøáteli!