Animal Crosing: Wild World

Pokud bychom se chtìli pokoušet zaškatulkovat tento pozoruhodný titul do nìkterého z existujících herních žánrù, zjistili bychom, že momentální dìlící systém s individualitami jakou je Animal Crossing: Wild World prostì nepoèítá. Takže jinak. Pøedstavte si obrovský herní svìt. Svìt, který nesužují globální pøírodní katastrofy, inflace, nezamìstnanost ani hrozba anihilaèní invaze krutých oboupohlavních mimozemšanù z planety Jupiter. Svìt, ve kterém vìtšinu populace tvoøí roztomilá a pøátelsky naladìná fauna. A svìt, který vás i pøes svou zdánlivou „akèní“ vyspìlost naprosto podmaòujícím zpùsobem pohltí a pøesvìdèí, že i malá konzole s pøehledem zvládne opravdu velkou hru. Tam kde jiné tituly nabízejí více èi ménì pøímoèarou dìjovou linii, pøichází Animal Crossing: Wild World s naprostou volností. Stìžejní herní náplní jsou prostì všední èinnosti, které vám pøijdou do cesty jako èerstvì nastìhovanému obyvateli prùmìrného mìsta. Základem je samozøejmì bydlení – cesta k luxusní vilce s bazénem a moderním stylovým vybavením nevede pøes pochybnou pùjèku od zámožného strýce, ale vydìláváním penìz. Ke spokojenému životu ve mìsteèku samozøejmì nestaèí jen honosná nemovitost, ale i drobné radosti z návštìv nejrùznìjších oslav, akcí a soutìží, jaké jen mohou èinorodí radní pro své obyvatele pøipravit. A vìzte že v tomto smìru byli tvùrci hry opravdu nápadití! Cíl Animal Crossingu nemá žádné pevné kontury: neporazíte všemocného tyrana ani nezachráníte lidstvo pøed témìø jistou a neodvratitelnou záhubou. V této høe budete zkrátka hrát a žít. Anebo snad žít a hrát?

Kariera nuda je, má však cenné výdaje… Ehm, tedy pøíjmy.
Na úplném poèátku hry coby èerstvý pøistìhovalec bez dostatku hotovosti samozøejmì nemùžete pomýšlet na koupi vlastního bydlení. Nezùstanete však bezprizorní – s nabídkou, která se neodmítá pøijde místní provozovatel obchodu smíšeným zbožím. Sice se nejedná o bezcitného lichváøe, leè abyste mu splatili váš dluh a posléze i vydìlali nìjakou tu grešli, budete se muset jako jeho „pomocník“ nìco otáèet! Ale cesta na spoleèenské výsluní musí nìkde zaèít!

A ta kuchyò – obyèejnej sektor!
A už patøíte mezi náruživé znalce a sbìratele nejrùznìjších bytových doplòkù anebo v tomto sortimentu nenacházíte pøíliš velké zalíbení, poètem, variabilitou a dùslednou propracovaností herní „veteše“ zkrátka musíte být nadšeni! Aè se to mùže zdát k nevíøe, zaøizování virtuálního pøíbytku nadchne bezezbytku každého!

Jaro, léto podzim a zima…
Díky obvodu reálných hodin uvnitø Nintenda DS plyne v této høe èas úplnì stejnì jako ve skuteènosti! Nejenom že se støídá den a noc, ale doèkáte se i reakcí na aktuální roèní období. Èili zapomeòte na lyžování v parném létì anebo sbírání kaštanù za krutých lednových mrazù! Vìøte tomu, že každý den pro vás bude mít bájeèný svìt Animal Crossingu nìjaké nové pøekvapení!

Wi-Fi
Díky internetové službì Nintendo Wi-Fi Connection se mùžete s ostatními hráèi hry navštìvovat ve svých mìstech. Ba co víc – mùžete si vymìòovat dárky, posílat vzkazy a vìnovat se dalším spoleèným kratochvílím! V tomto ohledu pøekonává Animal Crossing: Wild World hranice bìžné poèítaèové hry a stává se zajímavým socializaèním experimentem! Bonusová otázka na závìr: když za pouhých pár mìsícù provozu nasbírala internetová služba Nintendo WFC jubilejního miliontého uživatele, kterou hru mìl právì asi onen šastlivec zasunutou ve svém Nintendu DS?

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.