My Make-Up

Pøedìlej obleèení, hýèkej a naliè oblièej sobì i svým pøátelùm nebo si prohlédni své vzkazy, abys vidìla, èí sny o „pøemìnì“ mùžeš uskuteènit. Se štìteèky, barvami a krémy, pleovými maskami, hydrataèním ovocem a paletou barev na kreslení na oblièej mùžeš experimentovat s novým stylem a technikami. Zároveò budete odmìnìni novými barvami a šablonami, které mùžete vyzkoušet na svých kamarádkách.

Díky službì MyGames Chat mùžete dokonce chatovat s majitelkami dalších “My” her – My Dress Up a My Secret Diary.