Math Play

Podrobte vaše matematické dovednosti atraktivní a zábavné zkoušce! Math Play nabízí poutavou ètveøici herních režimù, nìkolik nastavitelných úrovní obtížnosti, soutìživý multiplayer a neskonale zábavné rébusy a hádanky. Nezáleží na vìku, nezáleží na zkušenostmi s poèítaèovými hrami – Math Play je ideální zábavou pro vás i vaše pøátele èi rodinné pøíslušníky!

Hra nabízí:

  • Ètveøice herních režimù spolehlivì rozžhaví vaše mozkovny!
  • Efektivní a pøesné ovládání pomocí dotykové obrazovky!
  • Podpora souèasné hry více hráèù s pomocí služby „Single-Card Download Multiplayer“