Mario vs Donkey Kong 2: March of The Minis

Vypadá to, že národ miluje Mini Mario hraèky. A to tak moc, že Mario Toy Company rozšíøila svou nabídku, která do té doby zahrnovala figurky Mini Donkey Kong, Mini Toad a Mini Peach. Prodej hraèek jim pøinesl více penìz, než si dokázali pøedstavit a než vùbec potøebovali. Mario se proto odhodlal ke splnìní svého celoživotního snu – otevøení tématického park s názvem Super Mini Mario World.

V den otevøení je v zástupu návštìvníkù Pauline a Donkey Kong, který se do této pøekrásné dívky okamžitì zamiluje. Pyšná opice se jí pokouší zdùraznit svou hraèku Mini Donkey Kong, ale Pauline ta pátrá po hraèce Mini Mario. A žárlivý Donkey Kong se rozzuøí. Rozbije displeje, znièí hraèky a unese Pauline do nejvyššího patra zábavního parku.

Ovšem Mini Mariové, øízení samotným Mariem a hráèem, pøevezmou jeho pronásledování. V osmi herních svìtech s více než 80 úrovnìmi pak budou muset obejít vyøešit tìžké hlavolamy a pøekonat dìsivé pøekážky, aby zachránili Pauline. Naštìstí je tu doteková obrazovka! Pomocí dotekového pera tak mohou Mini Mariové projít bludištìm, otevøít padací dveøe nebo pøesunovat kamenné kostky tak, aby otevøeli novou cestu.

Fanoušci Nintenda DS mohou v této zmatené štvanici pøispìchat Mariovi na pomoc. A nemusí pøi tom být sami! Hra podporuje WiFi pøipojení, takže mu mohou pomáhat spoleènì s kamarády z celého svìta. Hra kombinuje skákací a bìhací akce s luštìním hádanek a záhad. A kromì toho svádí dohromady nìkteré z nejoblíbenìjších Nintendo postavièek!