Mario & Sonic at the Olympic Games

Olympijský oheò mùžete nyní zažehnout pouhým èrtnutím stylusu o dotykovou obrazovku!

Oficiální licence pekingských olympijských her umožnila tvùrcùm zahrnout do hry skuteèné stadiony a sportovištì, na kterých se vedle výše jmenovaných ústøedních hrdinù objeví i další slavné postavièky, jako napøíklad Mariùv kolega Luigi, zelený dráèek Yoshi nebo Sonicùv souputník lišáèek Tails. Samozøejmostí je podpora multiplayeru stejnì jako stylové ztvárnìní všech olympijských disciplín, mezi kterými nechybí ani stolní tenis a další atraktivní sporty. Pøi dovádìní na virtuálních olympijských kolbištích se samozøejmì neobejdete bez stylusu a dotykové obrazovky – zatímco na horním displeji sledujete statistiky èi oddálený pohled, spodní je vyhrazena detailùm. V Pekingu se o nejlepších svìtových olympijských reprezentantech rozhodne až pøíští rok – vy si však uchvacující atmosféru nejprestižnìjší sportovní události vùbec mùžete vychutnat již nyní!