Mario & Luigi: Partners in time

Humorné a rozsáhlé RPG se známým instalatérem Máriem a jeho bratrem Luigim, v nìmž se budete jak jinak, než opìt snažit o záchranu zmizelé princezny Peach. Ta se tentokrát stala obìtí stroje na cestování èasem od Professora E.

Mario a Luigi se tedy vydají na cestu zpìt èasem, aby Peach našli a vrátili se s ní zpátky do doby kam patøí. Situaci ovšem notnì zamotají pøíslušníci nepøátelské mimozemské rasy Shroobs, kterých se bojí celé království. Setkáte se s celou øadu známých postav. Kromì výše jmenovaných Maria, Luigiho a princezny Peach nechybí ani Baby Mario, Baby Luigi, Bowser, Baby Bowser, Baby Peach, Professor E., Gadd, Toadsworth, Kamek, Yoshi, Toads a celá øada dalších, nových i starých známých.

Koncept hry je stejný jako v pøedchozích Mario RPG titulech. Hráè cestuje skrze detailnì zpracované lokace, úèastní se soubojù se strategickými akèními prvky, vylepšuje statistiky svých postav, získává nové schopnosti i zbranì, komunikuje s NPC postavami, plní adventurní úkoly a hlavnì se baví díky tradiènímu mariovskému humoru.

Hra obsahuje:
– strhující dobrodružství ústøední sourozenecké dvojice nejslavnìjších maskotù Nintenda sršící originalitou a humorem!
– množství zábavných bonusových miniher, puzzlù a rébusù!