Manhunt 2

Drsná stealth akce Manhunt od RockStar se doèkala svého pokraèování v podobì Manhunt 2. Manhunt sklidil vlnu kritiky za pøehnanì naturalistické násilí a v nìkterých zemích posloužil jako prostøedek ke zviditelnìní nìkterých politikù, kteøí usilovali o zákaz tohoto titulu.

Tvùrci však pøichystali dvojku, která je pochopitelnì opìt postavena na vynikající hororové atmosféøe a brutálních prvcích této hry. Podle vyjádøení RockStar Games má Manhunt 2 totožnou tajemnou atmosféru mrazivého napìtí, ale zároveò posouvá game design i vyprávìní pøíbìhu z pùvodní hry o kousek dál.