Madden NFL 09

Madden NFL 09 slaví 20 let inovací a pøináší vám nejdostupnìjší hraní amerického fotbalu všech dob na Nintendo Wii. Kombinuje jednoduché ovládání se zbrusu novým systémem playcallingu, který byl vytvoøen tak, aby vyhovoval hráèùm s jakýmikoliv zkušenostmi. Užijte si fotbal hraním za použití Wii Remote a poté se radujte ze svého úspìchu provedením unikátní, hráèem ovládané, oslavy. S novým módem 5 na 5, vylepšeným systémem napadání a trenérskými tipy v reálném èase se z vašich pøátel a rodinných pøíslušníkù stanou vaši nejvìtší soupeøi ve høe Madden NFL 09.

Zábava od EA Sports dostupná všem
S anebo bez nunchaku mùže kdokoliv ovládnout hru jako profesionál a to díky EA SPORTS All Play. Naprosto nový systém Playcallingu, který obnáší zjednodušené ovládání jedním tlaèítkem a nový asistovaný pohyb hráèe, dìlají ze hry Madden NFL 09 nejdostupnìjší americký fotbal na Wii všech dob.

Zbrusu nový mód 5 na 5
Na Wii se dostává nový styl hraní amerického fotbalu. Rychlá hra a menší høištì umožòují zápasy s vysokými skóre. Oèekávají vás také nová høištì a hráèi NFL v arkádovém stylu!

Zbrusu nový Playcalling
Hráèi na jakékoliv úrovni mohou hrát skvìlé zápasy díky používáním tøí unikátních herních knih, které jsou rozdìleny od jednoduchých po pokroèilé. Inteligentní tipy trenéra poskytují okamžité odezvy, které vám pomohou stát se lepším hráèem.

Vyberte si vlastní postup
Odhalte sílu Wii Remote vytvoøením vlastního postupu pøihrávek v reálném èase. Zvolte pøíjemce, poté zamiøte na urèité místo na obrazovce, èímž hráèi ukážete, kam bìžet.

Oslavte svùj úspìch
Skórujte touchdownem nebo úspìšným kopem a spuste oslavy. Rozpumpujte diváky na maximum vytvoøením svého vlastního stylu oslav za použití Wiimote nebo nunchaku.

Vylepšený systém napadání
Nyní je mnohem jednodušší vytáhnout hbité bránìní. Zhoupnìte Wii Remote v jakémkoliv smìru a sledujte, jak se váš obránce zamìøí na soupeøe, nesoucího míè a jak ho složí jediným drtivým úderem.