Littlest Pet Shop

Vlastní obchùdek s roztomilou zvíøenou všeho druhu – to zajímavý podnikatelský zámìr!

A právì k realizaci takového dokonale poslouží netradièní obchodnì-chovatelská strategie Littlest Petshop. Originální licence stejnojmenného fenoménu spoleènosti Hasbro potìší pøedevším dívèí èást hráèského publika, které dozajista ocení pøítomnost tøiceti roztomilých zvíøecích mazlíèkù, pøièemž právì péèe o jejich dobré prospívání tvoøí stìžejní náplò hry. S pomocí WiiMote budete moci s tìmito tvoreèky èile komunikovat, hladit je a hrát si s nimi. Neopomenutelnou roli zastává i bohaté portfolio nejrùznìjších doplòkù a pøedmìtù (kterých je ve høe obsažena úctyhodná tisícovka!) pøíjemnì osvìžujících hratelnost. Jejich poøízení je ovšem podmínìnou dostateèným množstvím herní mìny – tzv. „kibble coins“, které mùžete získat v každém z celkem tøí odlišných herních prostøedí. Vedle hlavního pøíbìhového herního režimu mùžete s neodolatelnì kouzelnými mazlíèky dovádìt i v patnácti pøítomných minihrách.

Nejzásadnìjším rysem ovšem zùstává èeská lokalizace – v celé historii Wii se jedná o vùbec první titul s èeskými titulky!