Littlest Pet Shop: Spring

LITTLEST PET SHOP Spring pro Nintendo DS bude obsahovat veselé a barevné jarní prostøedí, které budou moci dívky prozkoumávat spoleènì se svými oblíbenými kamarády, vèetnì šesti nových zvíøátek. Zábava se rozjede díky novým herním sadám a také ètyøem novým minihrám z celkových dvaceti, které pocházejí z pøedchozích verzí pro Nintendo DS. Možnosti doplòkù budou také mnohem širší a zvíøátka tak mohou do jarních dní vstoupit ve velkém stylu. S pøírùstkem 20 nových doplòkù budou mít dívky možnost vybírat z více než 100 èepic a klobouèkù, brýlí, šátkù a dalších zábavných pøedmìtù.