Littlest Pet Shop: Jungle

Obchodnì-chovatelská strategie „Littlest Petshop“ potìší pøedevším dívèí èást hráèského publika.

Vždy kdo jiný než právì hravá dìvèátka ocení možnost provozovat vlastní obchùdek s roztomilými zvíøecími tvoreèky? Oficiální licence stejnojmenného fenoménu spoleènosti Hasbro zajistila pøítomnost tøiceti rozlièných zvíøecích mazlíèkù, pøièemž právì péèe o jejich dobré prospívání tvoøí stìžejní náplò hry. S pomocí stylusu a dotykového displeje budete moci s tìmito tvoreèky èile komunikovat, hladit je a hrát si s nimi. Neopomenutelnou roli zastává i bohaté portfolio nejrùznìjších doplòkù a pøedmìtù (kterých je ve høe obsažena úctyhodná tisícovka!) pøíjemnì osvìžujících hratelnost. Jejich poøízení je ovšem podmínìnou dostateèným množstvím herní mìny – tzv. „kibble coins“, které mùžete získat v každém z celkem tøí odlišných herních prostøedí. Vedle hlavního pøíbìhového herního režimu mùžete s neodolatelnì kouzelnými mazlíèky dovádìt i v patnácti pøítomných minihrách. Littlest Petshop se navíc na pultech našich obchodù objeví v èeské verzi!

Titul vychází ve tøech rùzných mutacích – Garden, Jungle a Winter. Vybrat si tak mùžete v závislosti na tom, zda vám nejatraktivnìjší pøipadá prostøedí útulné zahrádky, divoké džungle anebo tøeskuté zimy.