Littlest Pet Shop 3: Biggest Stars Blue

Ve høe Littlest Pet Shop 3 budete uèit vaše mazlíèky tancovat, skákat a pøipravovat je na Biggest Stars Championship!

Èeká na vás 10 velice zábavných a soutìžních mini her. Vycviète si vaše mazlíèky jak nejlépe umíte a poté je obleète do nejhezèích soutìžních dresù a pøidejte k nim mnoho rùzných doplòkù, které jsou v této høe na výbìr. Biggest Stars šampionát se poøádá jednou za rok a porotci zde vybírají ty nejlepší týmy, které mají talent a jsou nejrozkošnìjší.

Herní vlastnosti:

 

 

  • nový pøíbìh a mnoho nových nastavení
  • nové mini hry
  • 3 druhy mazlíèku, barev, a týmù
  • více animací a aktivita mazlíèkù
  • dokonce i nejmladší fanoušci této hry si zamilují arcade mód, pøi kterém si mùžou hrát se svými
  • mazlíèky pomocí DS wireless.
  • pøíbìh pokraèuje také na LITTLEST PET SHOP Online