Little Kings Story

Little King’s Story zaèíná pøíbìhem mladého, plachého chlapce jménem Corobo, který má jen velmi málo pøátel. Corobo zakopne bìhem procházky v lese poblíž vesnice o záhadnou a mocnou korunu. Brzy zjistí, že koruna mu dává schopnost okouzlit jakoukoliv osobu a pøimìt ji, aby poslouchala jeho pøíkazy. Náhle se objevuje býk-rytíø Howzer, který Corobovi sdìluje, že od této chvíle se stává králem vesnice a že nesmí brát svou zodpovìdnost na lehkou váhu. Corobo se vrací do své ospalé vesnice už ne jako plachý malý chlapec, ale jako král. A v roli krále zaèíná svou snahu o zmìnu vesnice v honosné, fantastické království.