Lego Star Wars II: The Original Trilogy

Lego Star Wars II kombinuje ohromnou variabilitu Lega s epickým pøíbìhem, osobami a okamžiky z populární filmové trilogie Star Wars (Epizoda IV, V a VI). V neopakovatelnì originálním zpracování trilogie Vás Lego Star Wars II vezmou spolu s Alianci rebelù na tažení za svržením galaktického císaøství a obnovením míru v galaxii. Budujte a bojujte v oblíbených filmových scénách – od stíhání princezny Leii Darth Vaderem na palubì její pašerácké lodi po finální souboj na druhé Hvìzdì Smrti. Vùbec poprvé také mùžete ovládat vozidla èi jezdit na zvíøatech. A protože jde o hru v Lego svìtì, mùžete také míchat a soupeøit o jednotlivé èásti tìl více než 50-ti hratelných postav a vytvoøit si tak jednoho z miliónu možných Lego Star Wars hrdinù. Herní pozice uložená v prvním vydání Lego Star Wars mùže zpøístupnit pøes padesát dalších postav ve Free Play modu – to je více než 100 postav celkem!. Další vzrušující doplòky zahrnují schopnost libovolnì zmìnit loï ve Free Play modu, senzaèní nové útoky a manévry jednotlivých postav, hratelné minisoupravy vozidel, adaptabilní obtížnost a další.

Hra nabízí:

– Rozšíøení zábavy a kreativity, která z originálních Lego Star Wars vytvoøila takový hit, tentokráte zasazené do pøíbìhu pùvodní trilogie Star Wars (Epizody IV, V, VI).

– Vùbec poprvé mùžete v „pìších“ misích stavìt a øídit vozidla (pozemní speedery, kráèející tanky AT-ST, létající motorky a další) a jezdit na zvíøatech (od banth z pouští Tatooinu až po tautauny ledového Hothu).

– Budovat nyní mùžete se všemi postavami (kromì droidù) – ne jen s tìmi, které používají Sílu.

– Zpøístupnìní více než 50-ti hratelných postav, od kulturních ikon jako Luke, Leia a Darth Vader po favority fanouškù jako Greedo, Jawové a Gamorreanské stráže.

– Zpøístupìní až 54 hratelných charakterù z pozic uložených v originálních LEGO Star Wars.

– Vytvoøení unikátních hratelných postav jako Yoda Kenobi, Lando Fortuna a miliony dalších díky kombinaci tìlesných èástí lega všech hratelných osob.

V módu Free Play si mùžete vyzkoušet pùvodní trilogii zcela novým zpùsobem – importujte jakýkoli charakter do pozemních misí nebo ve vesmírných misích pøepínejte mezi letouny podle libosti. Udìlejte z Darth Maula hrdinu Rebelù nebo zniète Hvìzdu smrti TIE-Fighterem!

– Speciální útoky postav – Žvejkalùv chvat, kterým vytrhne nepøátelùm ruce z ramen, Vaderovo škrcení, Leiin „fackovací“ útok na blízko a mnoho dalších.

– Jedineèná kombinace originální trilogie a napùl vážné parodie, jakou zažijete pouze s Legem, s klasickými scénami a okamžiky Star Wars s komickou pøíchutí.

– Øešte rozmanitìjší puzzle, která podporují kreativní myšlení tím, že hráèe nutí k týmové spolupráci a unikátním stavebním možnostem, jaké existují pouze za sedmero LEGolaxiemi.

– Adaptabilní obtížnost staví hráèe Mistra Jedi pøed velké výzvy – èím lépe hraje, tím obtížnìjší se hra stává.

– Kooperativní hra podporuje zábavným zpùsobem týmovou hru a využívá vylepšenou kameru pro optimální hratelnost.