Lara Croft Tomb Raider: Legend

Sleèna Croftová se vrací zpìt do zlaté éry svých velkolepých dobrodružství. Však už bylo na èase: nìkolik posledních dílù série nejistì pøešlapovalo na místì a pùvabná archeoložka v sexy šortkách a upnuté blùzièce pomalu upadala do vìèného zapomnìní. Nyní však opìt pøichází ve své nejlepší
formì a my se mùžeme tìšit na klasickou akci okoøenìnou nìkolika prvky žánru adventure, interaktivní herní prostøedí (zmiòme alespoò možnost, resp. nutnost využívat nejrùznìjších pøepravních prostøedkù) a technické zpracování na míru ušité potenciálu Nintenda DS.